Autan Sinua rakentamaan omannäköistä työelämää ja

nauttimaan mahtavista maanantaipäivistä

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on FAB Monday Oy:n  Tietosuojalain 1050/2018 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.2.2020.

 

 1. Rekisterinpitäjä

FAB Monday Oy (Y-tunnus 3101944-1).

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elvira Vainio

elvira.vainio@fabmonday.fi

050 406 8446

3. Rekisterin nimi

FAB Monday Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:

  • Suostumus: Pyydämme suostumuksen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn asiakkaan ottaessa yhteyttä, jotta voimme pitää yhteyttä asiakkaaseen ja tarjota asiakkaalle palveluja. Henkilötietojen keräämiseen tarkoitetuissa lomakkeissa ilmoitetaan erikseen, mitkä ovat palveluiden tarjoamisen kannalta pakollisia tietoja ja mitkä rekisteröity voi antaa halutessaan. Voimme myös pyytää asiakkaalta suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin. Annetun suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.
  • Sopimus: Toteuttaaksemme asiakkaan kanssa sovitut palvelut käsittelemme toimeksiantajan henkilötietoja toimittaaksemme ja laskuttaaksemme sovitut palvelut. Henkilötietoja käsitellään myös tarjouksissa sekä niiden liitteissä osana sopimusneuvotteluita.
  • Oikeutettu etu: Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitämiseksi, mukaanlukien yrityksen ja palveluiden markkinoinnin sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämisen. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja asiakkaan ja FAB Monday:n välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten oikeutetun etumme mukaisia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme rekisteröidyn tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

6. Säännnönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tarjouspyynnöistä, tarjouksista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, esim. osana asiakas-referenssejä. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä rekisterinpitäjän toimesta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osaa tämän selosteen mukaisista henkilötiedoista saatetaan kuitenkin käsitellä EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, jolloin rekisterinpitäjä on huolehtinut siitä, että sen alihankkija kuuluu Privacy Shield -suojajärjestelmän tai muun vastaavan järjestelyn piiriin (esim. EU:n komission mallisopimuslausekkeet).

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisia alihankkijoita tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen, jolloin palveluntarjoajat toimivat rekisterinpitäjän lukuun. Alihankkijoihin eli henkilötietojen vastaanottajaryhmiin kuuluvat esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajat. Rekisterinpitäjä varmistaa alihankkijoiden kanssa tehtävin tietojenkäsittelysopimuksin näiden tahojen sitoutumisen rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseen tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen, siirtäminen ja poistaminen: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Asiakas voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
  • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Asiakkaamme voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.
  • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Asiakas voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä.
  • Suostumuksen peruuttaminen: Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.
  • Valitusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Viranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

© 2023 FAB Monday

FAB Monday

3101944-1

Yhteystiedot:

050 406 8446